fbpx

Tu możemy wpisać czym jest liga i dlaczego warto dołączyć!

Zdobądź tytuł najlepszej e-sportowej drużyny firmowej w Polsce!

REGULAMIN TURNIEJU CS:GO

Regulamin Turnieju Counter-Strike: Global Offensive w ramach E-Sportowej Ligi Firmowej v4.0

 

Przewidywany czas trwania Turnieju to 22.03.2021 r. – 07.05.2021 r. 

 

SPIS TREŚCI: 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Definicje
1.2. Zasady ogólne
1.3. Warunki uczestnictwa

 

 

II. REJESTRACJA DRUŻYNY
2.1. Zgłoszenie drużyny
2.2. Opłata rejestracyjna

 

III. ROZGRYWKA
3.1. Weryfikacja drużyn
3.2. Etapy rozgrywek
3.3. Rozgrywka
3.4. Raportowanie wyników
3.5. Nagrody
3.6. Nieuczciwa gra

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 DEFINICJE

 

 1. Turniej Counter-Strike: Global Offensive w ramach E-sportowej Ligi Firmowej  – rozgrywki o charakterze sportowo – edukacyjnym (zwane dalej Turniejem) odbywające się w formie meczów online w dniach 22.03.2021 r. – 07.05.2021 r.
 2. Drużyna – zespół składający się z min. 5 osób. Członkami Drużyny są również zgłoszeni Zawodnicy rezerwowi oraz trener. 
 3. Zawodnik – Zawodnikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każdy z członków zgłoszonej Drużyny. 
 4. Kapitan – osoba reprezentująca Drużynę oraz podejmująca decyzje w jej imieniu.
 5. Formularz Zgłoszeniowy – formularz umieszczony pod adresem https://ligafirmowa.pl/zapisz-sie/, umożliwiający rejestrację Drużyny.
 6. Administrator Turnieju – osoba wyznaczona przez Organizatora do przeprowadzenia rozgrywek Turnieju.
 7. Slot – miejsce uprawniające do udziału w Turnieju.
 8. Ban – zablokowanie, np. mapy lub zablokowanie Drużyny przed dalszym uczestnictwem w Turnieju.
 9. Pick – wybór, np. mapy.
 10. Seria Full – zbiór Drużyn o najwyższym w Turnieju poziomie doświadczenia i umiejętności w grze CS: GO.
 11. Seria Force – zbiór Drużyn o podstawowym lub średnio zaawansowanym poziomie doświadczenia i umiejętności w grze CS: GO.
 12. Mecze Weryfikacyjne – mecze poprzedzające Fazę Grupową, mające na celu poznanie poziomu umiejętności oraz doświadczenia zgłoszonych do Turnieju Zawodników i przydzielenie ich do odpowiednich względem doświadczenia Serii. 
 13. Faza Grupowa – mecze rozgrywane w ramach grup.
 14. Faza Play Off – rozgrywki następujące po wyłonieniu dwóch najlepszych Drużyn z każdej grupy.
 15. Etap – dana część rozgrywki. Turniej podzielony jest na Etapy: Mecze Weryfikacyjne, Faza Grupowa oraz Faza Play Off.

 

1.2.  ZASADY OGÓLNE

 

 1. Organizator przewidział 64 Sloty turniejowe. 
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększania ilości Slotów w przypadku większego zainteresowania Turniejem niż przewidywane.
 3. Osoba zgłaszająca Drużynę jest jednocześnie właścicielem Slota i może nim dowolnie zarządzać.
 4. Głównym założeniem każdego Etapu Turnieju jest uzyskanie przez zgłoszone Drużyny możliwości wzięcia udziału w kolejnym Etapie Turnieju.
 5. Drużyny uprawnione do wzięcia udziału w kolejnym Etapie Turnieju, zostaną oficjalnie ogłoszone nie dłużej niż 48 godzin po zakończeniu meczów z danego Etapu. Wyjątkiem są mecze rozegrane poza wyznaczonym terminem za zgodą obu Drużyn oraz Administratora Turnieju.
 6. Czas, jaki zastrzega sobie Organizator na podanie do wiadomości publicznej pełnej listy zakwalifikowanych Drużyn do kolejnego Etapu, posłuży do wyjaśnienia nieścisłości zgłoszonych przez Zawodników, związanych z tokiem postępowania rozgrywek oraz rozwiązania ewentualnych konfliktów, które mogą powstać w trakcie ich trwania.
 7. Udział w dalszych Etapach Turnieju jest zupełnie dobrowolny dla zakwalifikowanej Drużyny.
 8. Jeżeli Drużyna zakwalifikowana nie wyrazi zgody na udział w dalszym Etapie Turnieju ze względów niezależnych, powinna jak najszybciej poinformować o tym Organizatora Turnieju.
 9. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w ust. 8 pkt. 1.2. Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w dalszej części Turnieju Drużyny, która uplasowała się na kolejnym miejscu swojej grupy.
 10. Organizator Turnieju nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z łączem internetowym poszczególnych Zawodników biorących udział w Turnieju, gdyż problemy te nie występują z winy Organizatora.

 

1.3.  WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. W Turnieju mogą brać udział wyłącznie Drużyny, które zgłosiły swój udział Organizatorowi Turnieju i dokonały opłaty rejestracyjnej.
 2. Turniej jest przeznaczony dla Drużyn, które posiadają co najmniej 5 graczy, funkcjonują w systemie 5+1 lub 5+2.
 3. Obowiązuje system 5+1 oraz 5+2, gdzie Drużyna ma możliwość wprowadzenia jednego lub dwóch Zawodników rezerwowych.
 4. Zawodnik (również rezerwowy) nie może być równolegle Zawodnikiem innej Drużyny, nawet w przypadku, gdy pierwotna Drużyna odpadnie z Turnieju.
 5. Nie może wziąć udziału w Turnieju Zawodnik, który jest lub kiedykolwiek był uczestnikiem profesjonalnych rozgrywek Counter Strike: Global Offensive. 
 6. Profesjonalnym Zawodnikiem CS:GO jest:
  1. Osoba, której oficjalny profil znajduje się na portalu: https://liquipedia.net/counterstrike/Main_Page
  2. Osoba, której oficjalny profil znajduje się na portalu: https://www.hltv.org
  3. Osoba, która ma (lub miała) kontrakt z organizacją e-sportową, jako Zawodnik/gracz.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania sytuacji z ust. 6 pkt. 1.3.
 8. Drużyna (tj. 5 Zawodników) musi składać się z co najmniej 3 pracowników  firmy. Każdy przedsiębiorca jest zobligowany do przedstawienia potwierdzenia o zatrudnieniu danego Zawodnika na skutek prośby Organizatora (potwierdzeniem jest: kopia umowy, wyciąg z umowy lub oświadczenie przedsiębiorcy o zatrudnieniu). 
 9. W każdym meczu udział musi brać co najmniej 3 pracowników z danej firmy.
 10. Udział w Turnieju wymaga od Zawodników pełnoletności. 

 

II. REJESTRACJA 

 

2.1. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY

 

 1. Zapisy na Turniej trwają od 11.01.2021 r. (poniedziałek) do 10.03.2021 r. (środa) do godziny 14:59 lub do wyczerpania miejsc.
 2. Zgłoszenie Drużyny następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej E-sportowej Ligi Firmowej. 
 3. Przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Wszelkie zgłoszenia, które wpłyną po przekroczeniu wyznaczonego terminu, mogą nie być uwzględniane przez Organizatora. Zgłoszenia otrzymane po wyznaczonym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową.
 5. Formularz Zgłoszeniowy należy wypełnić i wysłać zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu.
 6. W celu poprawnej weryfikacji Drużyny należy wypełnić wszelkie wymagane dane w udostępnionym Formularzu Zgłoszeniowym.
 7. Każda firma może zgłosić nieograniczoną liczbę Drużyn.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów lub wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe w zgłoszonych nickach graczy, nazwach drużyn, komunikacji z drużynami i Administratorem Turnieju oraz używania zdjęć profilowych przez graczy, które zawierają wulgaryzmy, przedstawiają obrazy powszechnie uznawane za obraźliwe lub zakazane przez polskie prawo.
 9. Ewentualnych zmian w zgłoszonym składzie Drużyny można dokonać do dnia 10.03.2021 r. do godziny 14:59.

 

2.2. OPŁATA REJESTRACYJNA

 

 1. Zgłoszenie Drużyny podlega jednorazowej opłacie rejestracyjnej. Opłaty za udział w Turnieju wynoszą odpowiednio:
  1. Pakiet podstawowy (BASE) w I. puli: 745 zł netto za drużynę;
  2. Pakiet podstawowy (BASE) w II. puli: 845 zł netto za drużynę;
  3. Pakiet wspierający Fundację “Mam Marzenie” (CHARITY) w I puli: 995 zł netto za drużynę;
  4. Pakiet wspierający Fundację “Mam Marzenie” (CHARITY) w II puli: 1095 zł netto za drużynę;
  5. Pakiet z koszulką (ULTRA) w I. puli: 1045 zł netto za drużynę;
  6. Pakiet z koszulką (ULTRA) w II. puli: 1145 zł netto za drużynę.
 2. Zakup pakietu wspierającego charytatywność wiąże się z przekazaniem 250 zł netto na Fundację “Mam Marzenie” oraz otrzymaniem upominku dla firmy.
 3. Organizator zastrzega sobie wybór podopiecznego Fundacji “Mam Marzenie”, który otrzyma wsparcie finansowe z zakupionych pakietów wspierających Fundację. 
 4. Zakup pakietu z koszulką skutkuje otrzymaniem pięciu koszulek dla Zawodników. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych koszulek w cenie 65 zł netto/szt.
 5. Opłata rejestracyjna jest powiększona o należny podatek VAT (23%), płatna w terminie 7 dni od otrzymania faktury.
 6. Niestandardowe terminy płatności faktur należy zgłaszać na etapie rejestracji.
 7. W tytule przelewu należy podać numer faktury, której dotyczy płatność.
 8. Opłata rejestracyjna pozostaje niezależną kwotą wpisową, która nie podlega zwrotowi.
 9. Opłatę rejestracyjną należy uiścić nie później, niż przed upływem 17 marca 2021 roku. 
 10. O poprawnej weryfikacji opłaty będzie decydować data jej zaksięgowania.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Drużyny do Turnieju w przypadku niedokonania opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym przez Organizatora terminie. 

 

III. ROZGRYWKA

 

3.1. WERYFIKACJA DRUŻYN

 

 1. Pierwszy Etap Turnieju poprzedzony będzie weryfikacją zgłoszonych drużyn przez niezależnego specjalistę, który ma za zadanie:
  a. Sprawdzić, czy zgłoszony Zawodnik był uczestnikiem profesjonalnych rozgrywek Counter-Strike: Global Offensive;
  b. Przeanalizować poziom doświadczenia Zawodników na podstawie danych tj.: ilość godzin oraz meczów rozegranych w grze, poziom FACEIT, historia poprzednich amatorskich turniejów oraz rok założenia Steama;
  c. Zasugerować na podstawie przeanalizowanych danych podział zgłoszonych drużyn na 2 koszyki zbliżone pod kątem doświadczenia Zawodników.
 2. Celem weryfikacji jest stworzenie koszyków Drużyn o zbliżonym poziomie doświadczenia i umiejętności graczy, z których zostaną wybrane pary do przeprowadzenia Meczów Weryfikacyjnych.
 3. W celu przeprowadzenia poprawnej weryfikacji Zawodnik zobowiązany jest upublicznić konto Steam Organizatorowi oraz Administratorowi Turnieju do 12.03.2021.
 4. Poziom drużyn zostanie sprawdzony na podstawie Meczów Weryfikacyjnych. Każda z drużyn rozgrywa 3 Mecze Weryfikacyjne (Best Of 3) z dobranymi przez Administratora Turnieju Drużynami. 
 5. Drużyny będą dobierane do odpowiedniej Serii na podstawie wyników Meczów Weryfikacyjnych, opinii Administratora Turnieju oraz Organizatora. 
 6. Zatwierdzone przez Organizatora i Administratora Turnieju koszyki tworzą dwie Serie Turnieju: Serię Full oraz Serię Force. 

 

3.2. ETAPY ROZGRYWEK

 

 1. Turniej składa się z trzech Etapów rozgrywek online.
 2. Pierwszy Etap Turnieju składa się z Meczów Weryfikacyjnych, o których mowa w ust. 4 pkt. 3.1.
 3. Drugi etap Turnieju składa się z Fazy Grupowej. Format rozegrania Fazy Grupowej będzie uzależniony od ilości Drużyn w danej Serii. 
 4. Format Fazy Grupowej zostanie opublikowany najpóźniej 72 godziny przed rozpoczęciem meczów. 
 5. Każda Drużyna uczestnicząca w Turnieju ma zagwarantowane rozegranie min. 5 meczów gwarantowanych do momentu zakończenia Fazy Grupowej (łączna liczba gwarantowanych meczów wlicza rozegrane Mecze Weryfikacyjne). Mecze zostaną rozegrane w formule Best Of 3. 
 6. W przypadku dwóch Drużyn z identycznym bilansem punktowym decyduje wynik bezpośredniego pojedynku między Drużynami.
 7. W przypadku trzech lub więcej Drużyn z identycznym bilansem punktowym w pierwszej kolejności decydują wyniki spotkań pomiędzy Drużynami. Jeśli występuje przypadek pętli zwycięstw (Drużyna A wygrała z Drużyną B, Drużyna B z Drużyną C, zaś Drużyna C z Drużyną A) decydujący jest ogólny bilans wygranych rund w Fazie Grupowej.
 8. W Fazie Play Off Drużyny, w wyniku losowania, będą rywalizowały ze sobą na zasadzie rozpisanych drzewek eliminacyjnych (osobne drzewko dla Serii Full i Serii Force) w formule Best Of 3; 
 9. Całkowita ilość drużyn zakwalifikowanych do półfinałów nie może być większa niż 4 dla każdej z Serii.
 10. Organizator planuje wyłonić finalistów Serii Full oraz Serii Force, którzy rozegrają mecze w formule Best Of 3.
 11. Serie Full i Force rywalizują niezależnie, aż do wyłonienia najlepszej Drużyny każdej Serii.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia wszelkich rozwiązań w kwestii regulacji ilości zakwalifikowanych Drużyn w toku prowadzenia Turnieju.

 

3.3. ROZGRYWKA

 

 1. Mecze turniejowe będą się odbywać przy pomocy serwerów i oprogramowania dostarczonych przez Administratora Turnieju (PETZOR Piotr Węgrzyn).
 2. Drabinka kwalifikacyjna oraz pokoje meczowe będą uzupełniane i obsługiwane przez Administratora Turnieju – PETZOR Piotr Węgrzyn.
 3. Adres IP serwera zostanie podany drużynom najpóźniej 5 minut przed wyznaczonym terminem spotkania przez Administratora Turnieju lub osobę przez niego wyznaczoną.
 4. Mecze będą obsługiwane przez system eBot.
 5. Serwery, na których będą rozgrywane mecze, działają w systemie 128 tick rate.
 6. Podczas całego okresu trwania Turnieju należy grać pod takim samym nickiem, jaki został zgłoszony przez Kapitana Drużyny.
 7. Godzinę i dzień rozgrywania meczów ustala Administrator Turnieju, w oparciu o terminarz spotkań dla danego Etapu Turnieju.
 8. Jeżeli w wyznaczonym czasie na rozegranie spotkania, nie zostanie ono zakończone z powodu niemożności porozumienia się obu Drużyn lub braku kontaktu z obu stron, mecz zostaje unieważniony, oddany walkowerem przez obie Drużyny i nikt nie przechodzi dalej.
 9. Każda Drużyna ma obowiązek rozegrać spotkanie w podanych przez Administratora Turnieju terminach. Informacje godzinowe będą dostępne razem z terminarzem meczowym.
 10. Mecz pomiędzy ustalonymi Drużynami, w porozumieniu z Administratorem Turnieju, może się rozpocząć wcześniej, ale nie później, niż wyznaczony termin, jeśli Drużyny zgłoszą gotowość do odbycia spotkania.
 11. Godziny rozegrania poszczególnych meczów mogą się zmienić.
 12. Termin spotkań może zostać zmieniony jedynie przez Organizatora, Administratora Turnieju lub osobę przez niego wyznaczoną wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, zgłoszonych przez Drużyny lub Organizatora i Administratora Turnieju.
 13. Pula map podczas trwania Turnieju jest definiowana przez Oficjalną pulę Map Turniejowych Counter Strike: Global Offensive stworzoną przez Valve Corporation aktualną z dniem rozpoczęcia pierwszego meczu turniejowego tj. 22.03.2021 r.
 14. Kapitanowie, za pośrednictwem pokoju meczowego (specjalnie utworzony kanał na platformie komunikacyjnej), wybierają mapy poprzez odrzucenie niepożądanych lokacji. O Drużynie, która jako pierwsza odrzuca niepożądane lokacje, zadecyduje rzut wirtualną monetą: lewa strona wybiera orzeł/reszka, następnie wygrany w losowaniu wybiera kto pierwszy odrzuca mapę.
 15. System odrzucania map w rozgrywkach BO3: ban, ban, pick, pick, ban, ban, random.
 16. Mecz jest rozgrywany do momentu, w którym jedna z Drużyn osiągnie bilans 16 wygranych rund. W przypadku remisu (15:15), będzie rozegrana dogrywka MR3 (Drużyna, która zdobędzie 4 rundy w dogrywce wygrywa).
 17. Dogrywka w systemie MR3 składa się z 6 rund (po 3 rundy na jedną stronę).
 18. Każda z Drużyn na początku dogrywki otrzymuje podstawę pieniężną w wysokości 10 000$.
 19. O stronie, po której będzie walczyła wybrana Drużyna (terroryści lub antyterroryści), decydować będzie runda nożowa, rozgrywana przed rozpoczęciem meczu.
 20. Pomiędzy pierwszą a drugą połową, Drużyny mają prawo do 3 minut przerwy.
 21. Każda Drużyna może skorzystać z dwóch pauz w ciągu jednej połowy (4 pauzy w ciągu jednego meczu), jednakże suma pauz nie może być dłuższa niż 10 minut.
 22. Podczas rozgrywania meczu na serwerze nie może znajdować się żaden obserwator (spectate) z wyjątkiem Administratora Turniej lub osoby przez niego wyznaczonej, Organizatora lub ewentualnie Trenera Drużyny i uprawnionego komentatora.
 23. Każda Drużyna (wskutek przyczyn niezależnych) może się spóźnić do 15 minut od ustalonej godziny meczu.
 24. Mecz może rozpocząć się jedynie w pełnym składzie. Nie można rozpocząć meczu, gdy jednego lub więcej Zawodników brakuje. W takiej sytuacji liczone jest 15 min spóźnienia na zasadach z ust. 23 pkt. 3.3.
 25. Dopuszczalne jest rozegranie meczu z Zawodnikiem spoza zgłoszonego składu Drużyny. Dotyczy to jedynie sytuacji, kiedy taki fakt zostanie odpowiednio wcześniej zakomunikowany Drużynie przeciwnej oraz Administratorowi Turnieju, decyzję nt. akceptacji zmiany Zawodnika podejmuje Administrator Turnieju lub osoba przez niego wyznaczona.
 26. W przypadku, gdy Zawodnik zostanie rozłączony z serwerem podczas trwania rundy nożowej, jak i pistoletowej, a nie doszło jeszcze do żadnego zabójstwa, rundy tę należy powtórzyć:
  a. Przykład 1. Gracz został rozłączony z serwerem podczas rundy nożowej przed pierwszym zabójstwem którejkolwiek z Drużyn – rundę należy powtórzyć;
  b. Przykład 2. Gracz został rozłączony z serwerem podczas pierwszej rundy pistoletowej przed pierwszym zabójstwem którejkolwiek z Drużyn – rundę należy powtórzyć, ale z pominięciem rundy nożowej.
 27. Jeżeli Zawodnik zostanie rozłączony z serwerem w czasie meczu i nie jest w stanie dołączyć ponownie, można go zastąpić innym Zawodnikiem rezerwowym.
 28. Zmiana Zawodnika musi być zasygnalizowana Drużynie przeciwnej oraz Administratorowi Turnieju, który zatwierdzi zmianę Zawodnika. W innych przypadkach gra w zastępstwie nie jest możliwa.
 29. Jeżeli Drużyna nie posiada Zawodnika rezerwowego, a mecz trwa dłużej niż 2 rundy, to tylko i wyłącznie od zainteresowanej Drużyny zależy, czy chce kończyć rozgrywkę w 4 osoby.
 30. Każdy Zawodnik biorący udział w meczu ma obowiązek nagrywania dem oraz ich przechowania przez 48 godzin po zakończeniu spotkania. Dema muszą być nazywane nickiem gracza oraz opatrzone datą rozegrania meczu. Aby rozpocząć nagrywanie dem należy w konsoli wpisać komendę “record xxx”, gdzie xxx to nazwa dema. Nie polecamy używania znaków specjalnych w nazwie.
 31. Mecze przerwane z powodów technicznych serwera, muszą być powtórzone w kolejnym wyznaczonym przez Administratora Turnieju terminie.
 32. Jeżeli spotkanie zostało przerwane w trakcie trwania jego pierwszej połowy, mecz należy rozpocząć od stanu 0:0 z zachowaniem jedynie wyniku rundy nożowej (wyboru strony).
 33. W przypadku przerwania drugiej połowy rozgrywki, wznowienie rozpoczynamy od wyniku pierwszej części spotkania (po zmianie stron).
 34. Wszystkie nieprawidłowości związane z Regulaminem należy udokumentować i zgłosić je przed rozpoczęciem meczu, jednocześnie wzywając Administratora Turnieju lub osobę wspierającą administrację Turnieju.
 35. Rozegranie meczu w przypadku świadomości nieprawidłowości w Regulaminie, uważane jest za ich akceptację, a wszelkie wnioski zgłaszane po rozpoczęciu meczu nie będą brane pod uwagę.
 36. Obowiązuje kategoryczny zakaz używania jakichkolwiek niedozwolonych programów ułatwiających rozgrywkę, czyli tzw. “cheatów” (patrz pkt. 3.6 NIEUCZCIWA GRA).
 37. Każdy z Zawodników musi mieć nieskazitelne konto – brak zarejestrowanego VAC Bana na platformie Steam oraz brak udokumentowanego zakazu gry na innych platformach: ESL, faceit, esportal. 
 38. Organizator może podjąć decyzję o umożliwieniu uczestnictwa w Turnieju Zawodnikowi jeżeli zakazy na wymienionych w ust. 37 pkt.3.3  platformach przyznane były dawniej niż 2 lata od momentu zapisu do Turnieju. (patrz pkt. 3.6 NIEUCZCIWA GRA).
 39. Złamanie zapisu z ust. 37 pkt. 3.3 Regulaminu skutkować będzie dyskwalifikacją Drużyny z Turnieju oraz przyznaniem wygranej walkowerem na rzecz Drużyny przeciwnej. 
 40. Obowiązuje zakaz używania skinów/nakładek zmieniających wygląd postaci w CS: GO.
 41. Kontakt z Administratorem Turnieju odbywa się wyłącznie poprzez platformę Discord.

 

3.4. RAPORTOWANIE WYNIKÓW

 

 1. Po zakończeniu rozgrywki, obie Drużyny mają obowiązek udokumentować wynik spotkania.
 2. Każda Drużyna ma obowiązek przesłania wszystkich wymaganych danych meczowych, zgodnie z instrukcją dostępną dla każdej z Drużyn w pokoju meczowym. Ich brak jest usprawiedliwiony jedynie w sytuacji, gdy obie z Drużyn potwierdzą wcześniej wynik spotkania.
 3. Na uzupełnienie wyników danego spotkania, Administrator Turnieju zastrzega sobie czas do 24h od zakończenia meczu.
 4. Jakiekolwiek konflikty w tym zakresie rozwiązuje Administrator Turnieju lub osoba wspierająca administrację w porozumieniu z Kapitanami zainteresowanych Drużyn.
 5. Po zaakceptowaniu wyniku (wpisaniu) i zamknięciu pokoju meczowego, jakiekolwiek obiekcje oraz odwoływanie się od werdyktu nie będzie możliwe.
 6. Wpisanie wyniku, wiążę się z jego akceptacją. Po tym fakcie zgłoszenie konfliktu jest możliwe, jednakże jakakolwiek przyczyna jego zgłoszenia nie będzie miała wpływu na wynik spotkania.

3.5. NAGRODY

 

 1. Zwycięska drużyna Serii Full zostaje nagrodzona tytułem Mistrza Turnieju CS: GO w Serii Full i zdobywa puchar mistrzowski Serii Full. 
 2. Zwycięska drużyna Serii Force zostaje nagrodzona tytułem Mistrza Turnieju CS: GO w Serii Force i zdobywa puchar mistrzowski Serii Force.
 3. Pula wartości nagród w Turnieju wynosi 6 000 zł brutto. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększania puli nagród w przypadku zaangażowania Sponsora.
 4. Pula nagród Turnieju zostanie podzielona na nagrody rzeczowe przez Organizatora. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do konsultacji wyboru nagród rzeczowych z nagrodzonymi Zawodnikami. 
 6. Nagrody zostaną przyznane:
  a. Zwycięskiej drużynie finału w Serii Full;
  b. Zwycięskiej drużynie finału Serii Force;
  c. MVP finału Serii Full oraz Serii Force. 
 7. Odbiorcą nagrody jest Kapitan danej Drużyny.
 8. Pula środków na nagrody zostanie podzielona równo pomiędzy nagrodzonych w Seriach Full i Force.
 9. Organizator może z puli nagród przyznawać nagrody indywidualne w trakcie trwania Turnieju (np. MVP tygodnia/MVP fazy grupowej).

 

3.6. NIEUCZCIWA GRA

 

 1. Kategorycznie zabrania się korzystania z błędów gry oraz programów trzecich, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na rozgrywkę.
 2. Zabronione jest granie na nielegalnych lub cudzych kontach Steam. Osoby posiadające VAC Bana nie mogą uczestniczyć w Turnieju (z gry Counter Strike: Global Offensive).
 3. Gracze przed rozpoczęciem meczu, na podstawie statusu serwera, powinni sprawdzić, czy zawodnicy Drużyny przeciwnej, którzy będą brali udział w meczu, nie posiadają blokady VAC.
 4. W przypadku zarejestrowania nieprawidłowości z wiarygodnością graczy Drużyny przeciwnej, należy wstrzymać się z rozegraniem meczu do czasu rozstrzygnięcia sprawy spornej.
 5. Osoba podejrzana o używanie niedozwolonych programów lub posiadająca zarejestrowaną blokadę VAC, zobowiązana jest do kontaktu z Administratorem Turnieju oraz wyjaśnienia sytuacji lub jej rozwiązania, w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu wpłynięcia zgłoszenia.
 6. W przypadku braku odzewu ze strony zainteresowanego Zawodnika, po upływie wyznaczonego czasu Drużyna zgłaszająca otrzymuje automatyczne zwycięstwo w całym meczu.
 7. Oszukiwanie podczas meczu oznacza usunięcie całej Drużyny z kwalifikacji, bez możliwości kontynuacji rozgrywek.
 8. Drużyna zgłaszająca potencjalne oszustwo Administratorowi Turnieju ma 5 minut od zakończenia meczu, przed zatwierdzeniem wyniku spotkania na podanie:
  – w jakim momencie meczu nastąpiło domniemane oszustwo (runda/minuta w meczu),
  – jakiego rodzaju oszustwa dopuścił się gracz (wskazanie dokładnego opisu sytuacji).
 9. Zgłoszenie musi zawierać dokładne informacje, na temat Zawodnika, który jest podejrzewany o oszukiwanie. Administrator Turnieju zastrzega sobie prawo do wymagania od obu Drużyn dostarczenia dem z meczu, które każdy Zawodnik ma obowiązek rejestracji.
 10. Drużyna proszona o wysłanie dem ma 24 godziny od czasu wpłynięcia zgłoszenia na ich dostarczenie. Linki lub pliki do dem należy przekazać Administratorowi Turnieju oraz osobie wspierającej administrację.
 11. Jeżeli Drużyna wnioskująca, poproszona o dostarczenie dem w regulaminowym czasie tego nie uczyni, prośba rozpatrzenia konfliktu zostanie unieważniona przez Administratora Turnieju.
 12. Jeżeli drużyna oskarżona, poproszona o dostarczenie dem w regulaminowym czasie tego nie uczyni, zostaje przyznany walkower na rzecz Drużyny wnioskującej;
 13. Po zaakceptowaniu wyniku i zamknięciu pokoju meczowego, jakiekolwiek obiekcje oraz odwoływanie się od werdyktu nie będzie możliwe.
 14. W przypadku problemów niezależnych, wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania i odtwarzania dem, Administrator Turnieju zastrzega sobie prawo do decyzji o powtórzeniu lub unieważnieniu odbytego meczu.
 15. Gracze lub Drużyny, które zostały przyłapane na oszustwie otrzymują dyskwalifikację na udział w Turniejach i wydarzeniach organizowanych przez E-sportową Ligę Firmową.
 16. Drużynie zdyskwalifikowanej nie przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zapisanie Drużyny do Turnieju Counter-Strike: Global Offensive w ramach E-Sportowej Ligi Firmowej v4.0 jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych postanowień Regulaminu.
 2. Organizatorem Turnieju E-sportowa Liga Firmowa v4.0 jest Compani Sp. z o.o..
 3. Administratorem Turnieju jest PETZOR Piotr Węgrzyn.
 4. Jakiekolwiek pytania związane z Turniejem można kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adres: biuro@ligafirmowa.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w jego dowolnym punkcie.
 6. O wszelkich zmianach związanych z Regulaminem rozgrywek Turnieju, Organizator będzie informował Drużyny, których dotyczy zmiana.
 7. Wszystkie ustalenia, których dokonano za pomocą innych procedur, niż wskazane w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę.
 8. Organizator w wyjątkowych sytuacjach spornych zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji sprzecznej z Regulaminem w trosce o ducha zdrowej rywalizacji – fair-play.
 9. Wszelkie prawa do materiałów związanych z E-sportowa Liga Firmowa oraz całego Turnieju należą do Organizatora.
 10. Streamowanie meczów turniejowych przez Zawodników Turnieju jest dozwolone, jednak po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora.
 11. Wszelkie nieścisłości oraz kwestie, które nie zostały zawarte w Regulaminie, będą rozwiązywane wyłącznie za pośrednictwem kontaktu z Organizatorem. W takich wyjątkowych sytuacjach ostateczną decyzję podejmuje Organizator.