fbpx

Tu możemy wpisać czym jest liga i dlaczego warto dołączyć!

Zdobądź tytuł najlepszej e-sportowej drużyny firmowej w Polsce!

REGULAMIN TURNIEJU FIFA

Regulamin Turnieju FIFA ONLINE w ramach E-Sportowej Ligi Firmowej v3.0

 

Turniej odbywa się w dniach 7-21.12.2020 r. (faza grupowa) oraz 11-29.01.2021 r. (faza pucharowa)

 

SPIS TREŚCI

 1. Słownik pojęć
 2. Zasady ogólne
 3. Zapisy
 4. Rozgrywka
 5. Specyfika rozgrywek
 6. Nieuczciwa gra
 7. Postanowienia końcowe

 

 1. SŁOWNIK POJĘĆ

 

 1. Turniej FIFA w ramach E-sportowej Ligi Firmowej  – rozgrywki online o charakterze sportowo – edukacyjnym (zwane dalej Turniejem) odbywające się w dniach 7-21.12.2020 r. (faza grupowa) oraz 11-29.01.2021 r. (faza pucharowa)
 2. EA Sports – właściciel gry
 3. FIFA – gra FIFA21 (lub FIFA20) 
 4. Slot – miejsce uprawniające do udziału w Turnieju.
 5. Ban – zablokowanie, np. zablokowanie zawodnika przed dalszym uczestnictwem turnieju
 6. Etap – dana część rozgrywki. Turniej podzielony jest na etapy: faza grupowa oraz play off.
 7. Play Off – rozgrywki następujące po wyłonieniu czterech najlepszych zawodników z każdej grupy do momentu finałów.
 8. Mecz – jedna rozgrywka pomiędzy dwoma zawodnikami

 

 1. ZASADY OGÓLNE

 

 1. W kwalifikacjach mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zgłosili swój udział organizatorowi Turnieju i dokonali opłaty wpisowej.
 2. W celu przystąpienia do procesu kwalifikacyjnego, należy zgłosić zawodnika, używając specjalnie przygotowanego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.ligafirmowa.pl (patrz pkt. 3, ust. 2).
 3. Zawodnik nie może reprezentować równolegle dwóch firm / występować w turnieju pod dwoma różnymi nickami.
 4. Zawodnika można zgłosić do dnia 27 listopada 2020 roku, do godziny 16:59.
 5. Wszelkie zgłoszenia, które wpłyną po przekroczeniu wyznaczonego terminu, mogą nie być uwzględniane przez organizatora.
 6. Zawodnik musi być pracownikiem firmy. Każdy przedsiębiorca jest zobligowany do przedstawienia potwierdzenia o zatrudnieniu danego zawodnika na skutek prośby organizatora (potwierdzeniem jest: kopia umowy, wyciąg z umowy lub oświadczenie przedsiębiorcy o zatrudnieniu).
 7. Opłatę za udział w Turnieju uprawniającą zawodnika do wzięcia udziału w rozgrywkach kwalifikacyjnych, należy uiścić nie później, niż przed upływem daty 27 listopada 2020 roku. Standardowy termin płatności od otrzymania faktury wynosi 7 dni. Niestandardowe terminy płatności faktur prosimy zgłaszać na etapie rejestracji.
 8. Opłaty za udział w Turnieju wynoszą odpowiednio:
  • Pakiet bez koszulki w I. puli: 129 zł netto za zawodnika,
  • Pakiet bez koszulki w II. puli: 149 zł netto za zawodnika,
  • Pakiet z koszulką w I. puli: 179 zł netto za zawodnika,
  • Pakiet z koszulką w II. puli: 199 zł netto za zawodnika.
 9. Zakup pakietu z koszulką skutkuje otrzymaniem jednej koszulki dla zawodnika. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych koszulek cenie 50 zł netto/szt.
 10. W tytule przelewu należy podać numer faktury, której dotyczy płatność.
 11. Osoba zgłaszająca zawodnika jest jednocześnie właścicielem slota i może nim dowolnie zarządzać.
 12. O poprawnej weryfikacji wpłaty będzie decydować data jej zaksięgowania.
 13. Opłata za udział w Turnieju pozostaje niezależną kwotą wpisową, która nie podlega zwrotowi.
 14. Firma, która uiści opłatę za udział w Turnieju po wyznaczonym terminie, nie będzie mogła brać udziału w kwalifikacjach do dalszej części rozgrywek (zwanej dalej E-sportowa Liga Firmowa).
 15. Limit zawodników w Turnieju jest ograniczony. Organizator przewidział 64 miejsca (sloty) dla zawodników.
 16. Udział w Turnieju wymaga od uczestnika pełnoletności. 
 17. W celu poprawnej weryfikacji zawodnika, należy wypełnić wszelkie wymagane dane w udostępnionym formularzu kwalifikacyjnym.
 18. Jeżeli zawodnik zakwalifikowany nie wyrazi zgody na udział w kolejnym etapie rozgrywek, powinien jak najszybciej poinformować o tym organizatora Turnieju.
 19. W przypadku wystąpienia sytuacji z ust. 19, pkt. 2, organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w dalszej części Turnieju zawodnika, który uplasował się na kolejnym miejscu.
 20. Dla celów regulaminu termin „siła wyższa” oznacza wszelkie nadzwyczajne zdarzenie, któremu nie można było zapobiec i które pozostaje poza kontrolą organizatora. Siła Wyższa obejmuje w szczególności przypadki losowe, pożar, huragan lub inne katastrofy spowodowane siłami natury, zarządzenia władzy państwowej lub rządowej, w tym zakazujące przeprowadzenia lub nakazujące przerwanie Turnieju lub wydarzeń tego rodzaju, wojnę, zamieszki, powstania, nałożenie embargo, niepokoje społeczne, akty sabotażu, epidemie, pandemie lub sytuacje wysokiego ryzyka ich wystąpienia oraz strajki generalne.
 21. W przypadku zaistnienia zdarzenia w postaci siły wyższej, które utrudni realizację Turnieju lub doprowadzi do jego odwołania, przerwania lub rezygnacji z przeprowadzenia Turnieju, opłata kwalifikacyjna nie podlega zwrotowi. Organizator zaproponuje inny termin organizacji Turnieju i dołoży wszelkich starań, aby zorganizować turniej w najszybszym możliwym i dogodnym dla zapisanych zawodników terminie.
 22. Jeżeli zawodnik nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju w nowo zaproponowanym terminie, opłata kwalifikacyjna zostanie zwrócona w terminie określonym przez obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 1. ZAPISY

 

 1. Zapisy do rozgrywek trwają od 21.08.2020 r. (piątek) do dnia 27.11.2020 (piątek) do godziny 16:59.
 2. Każda firma może zgłosić do udziału w Turnieju dowolną ilość zawodników.
 3. Zapisy do rozgrywek kwalifikacyjnych odbywać się będą za pomocą specjalnego formularza, dostępnego na stronie internetowej E-sportowej Ligi Firmowej na https://ligafirmowa.pl/.
 4. Przygotowany formularz online należy wypełnić i wysłać zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów lub wyrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe w zgłoszonych nickach graczy, nazwach zawodników oraz używania zdjęć profilowych przez graczy, które zawierają wulgaryzmy lub przedstawiają obrazy powszechnie uznawane za obraźliwe lub zakazane przez polskie prawo.
 6. Część opłaty za udział w Turnieju przekazywana jest na cele charytatywne. Wysokość przekazanej kwoty jest zależna od frekwencji w Turnieju.

 

 1. ROZGRYWKA

 

 1. Turniej rozgrywany jest w formie ONLINE.
 2. Mecze rozgrywane są w formie meczów 1vs1. 
 3. Gracze zobowiązani są do używania swoich konsol, kont PSN oraz oryginalnych kopii gry.
 4. Mecze będą się odbywać na konsolach PlayStation 4.
 5. Turniej odbywa się w grze FIFA21 na PlayStation 4. 
 6. Wymagane jest ustawienie połączenia NAT1/2. Gra na ustawieniach NAT3 może powodować problemy, za które organizator nie odpowiada
 7. Na wniosek uczestników Organizator przeprowadzi osobny turniej w grze FIFA20. Warunkiem organizacji turnieju FIFA20 jest zgłoszenie się min. 8 zawodników chętnych do udziału w rozgrywkach w grze FIFA20 na PlayStation 4.
 8. Drabinka pucharowa będzie uzupełniana i obsługiwana przez organizatora.
 9. Podczas całego okresu trwania rozgrywek należy grać pod takim samym nickiem.
 10. Przebieg Turnieju wiąże się z rozgrywaniem następujących po sobie meczów grupowych (Etap I) oraz pucharowych (Etap II).
 11. Każdy etap będzie podzielony proporcjonalnie do ilości zapisanych zawodników.
 12. W każdej grupie zawodnicy, w wyniku losowania, będą rywalizowali ze sobą na zasadzie fazy grupowej i rozpisanych spotkań – każdy z każdym.
 13. W pierwszym etapie organizator planuje wyłonić z każdej grupy po 4 najlepszych zawodników spośród 8, którzy dostaną szansę gry w dalszym etapie Play-Off.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia wszelkich rozwiązań w kwestii regulacji ilości zakwalifikowanych zawodników w toku prowadzenia rozgrywek kwalifikacyjnych.
 15. Godziny rozgrywania meczów ustala organizator, w oparciu o terminarz spotkań dla danego etapu.
 16. Jeżeli w wyznaczonym czasie na rozegranie spotkania mecz nie zostanie zakończony z powodu niemożności porozumienia się obu zawodników lub braku kontaktu z obu stron, mecz zostaje oddany walkowerem przez obie strony i zakończony remisem.
 17. Każdy zawodnik ma obowiązek rozegrać spotkanie w podanych przez organizatora terminach. Informacje godzinowe będą dostępne razem z terminarzem meczowym.
 18. Mecz pomiędzy ustalonymi zawodnikami, w porozumieniu z koordynatorem, może się rozpocząć wcześniej, ale nie później, niż wyznaczony termin, jeśli zawodnicy zgłoszą gotowość do odbycia spotkania. W szczególnych przypadkach podczas etapu grupowego, mecz może zostać przełożony na inny termin. Każdorazowo decyzje o przełożeniu spotkania zatwierdzić musi administracja rozgrywek.
 19. Godziny rozegrania poszczególnych meczów kwalifikacyjnych mogą się zmienić.
 20. Termin spotkań może zostać zmieniony jedynie przez organizatora/koordynatora, tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, zgłoszonych przez zawodników lub organizatora/koordynatora rozgrywek.
 21. Wszystkie ustalenia, których dokonano za pomocą innych procedur, niż wskazane w regulaminie, nie będą brane pod uwagę.
 22. Czerwone kartki oraz kontuzje nie przechodzą na kolejny mecz i nie wykluczają z niego zawodnika.
 23. W przypadku przerwania meczu z powodu niezgodnego z regulaminem zachowania gracza, gracz może zostać ukarany walkowerem.
 24. Gracz ma do wykorzystania dwie pauzy na mecz, każda może trwać maksymalnie dwie minuty.
 25. Wszystkie nieprawidłowości związane z regulaminem należy udokumentować i zgłosić je przed rozpoczęciem meczu, jednocześnie wzywając koordynatora rozgrywek.
 26. Rozegranie meczu w przypadku świadomości nieprawidłowości w regulaminie, uważane jest za ich akceptację, a wszelkie wnioski zgłaszane po rozpoczęciu meczu nie będą brane pod uwagę.
 27. Obowiązuje kategoryczny zakaz używania jakichkolwiek niedozwolonych programów ułatwiających rozgrywkę, czyli tzw. “cheatów”.
 28. Złamanie punktu 26, roz. 4. regulaminu skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika z rozgrywek oraz przyznaniem wygranej walkowerem na rzecz zawodnika przeciwnego.

 

 1. SPECYFIKA ROZGRYWEK

 

 1. Ustawienia gry:
  a) Długość połowy: 6 minut
  b) Poziom trudności: Klasa światowa
  c) Szybkość gry: Normalna
  d) Kontuzje: Wył
  e) Spalone: Wł.
  f) Kartki: Wł.
  g) Zagrania ręką: Wył.
  h) Liczba zmian: 3
  i) Sterowanie: Dowolne
  j) Stadion: Dowolny
  k) Warunki pogodowe: własne
  l) Pora roku: Lato
  m) Pora dnia: 22:00
  n) Pogoda: Bezchmurnie
  o) Wzór murawy: Domyślnie
  p) Piłka: domyślnie
  r) Kamera: Współpraca
  s) Forma Live: Wyłączona
  t) Składy: aktualne składy
 2. Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski. Drużynami klubowymi i narodowymi.
 3. Zabronione jest używanie drużyn nieistniejących w rzeczywistości takich jak: Klasyczna XI (World XI), MLS Allstar, Adidas All-Star.
 4. W meczach fazy pucharowej długość połowy może zostać wydłużona, jeśli pozwolą na to możliwości organizacyjne.
 5. Za wynik meczu uznawany jest ostateczny bilans bramkowy. Nie są uwzględniane gole na wyjeździe. 
 6. Punktacja pierwszego etapu rozgrywek: wygrana – 3pkt, remis – 1pkt, przegrana – 0pkt.
 7. W przypadku remisu bramkowego w fazie pucharowej, o wygranej decyduje dogrywka w formie dodatkowego meczu towarzyskiego. Dodatkowy mecz odbywa się w formacie ‘złoty gol’, tj. wygrywa zawodnik, który pierwszy zdobędzie bramkę.

 

 1. NIEUCZCIWA GRA

 

 1. Kategorycznie zabrania się używania niestandardowych ustawień, korzystania z błędów gry oraz programów trzecich, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na rozgrywkę. Gracze, którzy zostali przyłapani na oszustwie otrzymują bana na udział w turniejach i wydarzeniach organizowanych przez E-sportową Ligę Firmową.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zapisanie zawodnika do turnieju FIFA w ramach E-sportowej Ligi Firmowej v3.0, jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych postanowień regulaminu.
 2. Organizatorem turnieju jest Compani Sp. z o.o.
 3. Jakiekolwiek pytania związane z kwalifikacjami można kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanych pod adres biuro@ligafirmowa.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w jego dowolnym punkcie.
 5. O wszelkich zmianach związanych z regulaminem rozgrywek kwalifikacyjnych, organizator będzie informował zainteresowanych zawodników. 
 6. Wszelkie prawa do materiałów związanych z E-sportową Ligą Firmową oraz samych kwalifikacji należą do organizatora.
 7. Wszelkie nieścisłości oraz kwestie, które nie zostały zawarte w regulaminie, będą rozwiązywane tylko i wyłącznie za pośrednictwem kontaktu z koordynatorem rozgrywek.
 8. Ten turniej nie jest związany ani sponsorowany przez Electronic Arts Inc. lub jej licencjodawców. This tournament is not affiliated with or sponsored by Electronic Arts Inc. or its licensors.