fbpx

Tu możemy wpisać czym jest liga i dlaczego warto dołączyć!

Zdobądź tytuł najlepszej e-sportowej drużyny firmowej w Polsce!

REGULAMIN E-SPORTOWEJ LIGI FIRMOWEJ ORAZ KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO LIGAFIRMOWA.PL

REGULAMIN E-SPORTOWEJ LIGI FIRMOWEJ ORAZ KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO LIGAFIRMOWA.PL

 

 

 1. DEFINICJE

 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

 

 1. E-sportowa Liga Firmowa – oznacza zawody e-sportowe, których organizatorem jest Administrator, odbywające się od dnia 22.03.2021 r. do dnia 07.05.2021 r.;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
 3. Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu;
 4. Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin E-sportowej Ligi Firmowej 2021 oraz korzystania z serwisu internetowego www.ligafirmowa.pl”;
 5. Serwis – oznacza serwis znajdujący się w sieci Internet dostępny pod adresem www.ligafirmowa.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu;
 6. Serwis informacyjny – oznacza tę część Zasobów Serwisu, do której każdy z Użytkowników ma możliwość dostępu niezależnie od tego czy dokonał procedury rejestracji;
 7. Firma – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej dokonującej zgłoszenia drużyn uczestniczących w E-sportowej Lidze Firmowej 2021;
 8. Administrator – oznacza Compani sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000474079, która posługuje się numerem NIP: 8943047901, REGON: 022222083.
 9. Usługi rejestracyjne – oznaczają tę część Zasobów Serwisu, do której dostęp Użytkowników uzależniony jest od dokonania przez nich procedury rejestracji;
 10. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu;
 11. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczna zgłoszoną jako uczestnik E-sportowej Ligi Firmowej przez Firmę, która potwierdziła udział w E-sportowej Lidze Firmowej 2021;
 12. (l) Zasoby Serwisu – oznacza materiały udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

 

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania przez użytkowników z Serwisu, prowadzonego i administrowanego przez Administratora, a także zasady uczestnictwa w  E-sportowej Lidze Firmowej 2021.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy i opracowań należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Korzystanie z Serwisu, jak również rejestracja w serwisie oraz potwierdzenie zgłoszenia do udziału w  E-sportowej Lidze Firmowej 2021 oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 1. CEL SERWISU

 

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat  E-sportowej Ligi Firmowej 2021.

 

 1. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 

 1. Dostęp do Serwisu informacyjnego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie Serwisu.
 2. Dostęp do części Zasobów Serwisu określanej jako Usługi rejestracyjne uzależniony jest od rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga:
  (a) urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową;
  (b) włączonej akceptacji plików Cookie w używanej przeglądarce internetowej;
  (c) włączonej obsługi okien wyskakujących.
 4. Administrator zapewnia nie zarejestrowanemu Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do części Zasobów Serwisu określanej jako Serwis informacyjny na czas nieoznaczony.

 

 1. ZGŁOSZENIE UŻYTKOWNIKA

 

 1. Zgłoszenie użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron www Serwisu po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz wybranie przez Użytkownika przycisku „WYŚLIJ”. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz naciśnięcie przez Użytkownika klawisza „WYŚLIJ” jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień regulaminu.
 2. Następujące dane są niezbędne dla zgłoszenia:
  (a) imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Firmy;
  (b) pełna nazwa Firmy;
  (c) adres;
  (d) numer telefonu do kontaktu;
  (e) adres e-mail.
 3. Każda Firma może dodatkowo zamieścić swoje logo/znak towarowy lub inne oznaczenie oraz wskazać adres swojej strony internetowej. Działając w imieniu Firmy Użytkownik wprowadzający powyższe dane wyraża zgodę na zamieszczenie logo/znaku towarowego lub innego oznaczenia Firmy w Serwisie.
 4. Osoba reprezentująca osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną podczas zakładania Konta musi być uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usług rejestracyjnych, jak również do dokonania zgłoszenia drużyn i Uczestników  E-sportowej Ligi Firmowej 2021 przez daną Firmę.
 5. Zgłoszenie w Serwisie zakładane jest na czas nieokreślony. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas do publikacji wyników E-sportowej Ligi Firmowej 2021.

 

 1. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym i formularzach zgłoszeniowych do E-sportowej Ligi Firmowej 2021.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych, w tym danych Uczestników poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@ligafirmowa.pl.

 

 1. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług rejestracyjnych w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
  (a) podania nieprawdziwych danych osobowych – własnych lub Uczestnika;
  (b) naruszenia przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do Administratora.
 2. Zablokowanie dostępu do części Serwisu określanej jako Usługi rejestracyjne jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Administratora.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem Administratorowi jakichkolwiek danych.

 

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych Zasobów Serwisu oraz ich układu stanowią własność Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw.
 2. Użytkownik może drukować części Serwisu lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Użytkownik nie może:
  (a) wykorzystywać Serwisu (w tym jego kopii lub części) lub oznaczeń zawartych w treści Serwisu w celach komercyjnych;
  (b) modyfikować Serwisu (jego części) ani włączać go do treści innych opracowań (m.in. dokumentów papierowych, stron internetowych, blogów, kont osób trzecich w serwisach społecznościowych).

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu lub Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 3. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę pośrednią wynikającą z korzystania z Serwisu.

 

 1. ZASTRZEŻENIA PRAWNE
 1. Niektóre informacje podane w Serwisie mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. Administrator nie ma obowiązku aktualizacji publikowanych informacji.
 2. Serwis zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych, zwłaszcza podmiotów zgłaszających udział drużyn w E-sportowej Lidze Firmowej 2019  oraz partnerów E-sportowej Ligi Firmowej 2021.
 3. Administrator nie zapoznał się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Administratora oraz pod adresem e-mail: biuro@ligafirmowa.pl.
 5. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu.
 6. Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować:
  (a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@ligafirmowa.pl;
  (b) listownie na adres: Compani sp. zo.o., ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław;
 7. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, Administrator powiadamia w formie pisemnej lub w innej uzgodnionej z Użytkownikiem formie, o sposobie jej rozpatrzenia.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu, a w odniesieniu do Użytkowników zarejestrowanych, również przez wyświetlenie stosownej informacji w ramach ich konta. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.
 4. Warunki uczestnictwa w E-sportowej Lidze Firmowej 2021 regulujące prawa i obowiązki Firm, Użytkowników i Uczestników w zakresie organizacji i przebiegu E-sportowej Ligi Firmowej 2021 stanowią załącznik do Regulaminu, stanowiący jego integralną część.
 5. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlegają przepisom prawa polskiego.
 6. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, w tym dotyczące E-sportowej Ligi Firmowej 2021 będą rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku niedojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu właściwego sądu.